Standpunten

Milieu

Duurzaamheid is de groene draad in onze droom over de toekomst. Uitgangspunt is het besef dat middelen (zoals geld) en grondstoffen eindig zijn, dat energie zuinig gebruikt en duurzaam geproduceerd moet worden en dat schone lucht, water en grond de basis zijn van ons bestaan en van een bestaan in gezondheid voor ons en onze kinderen.

Gemeente

GroenLinks wil tot nieuwe verhoudingen komen tussen de gemeentelijke overheid en de burgers. Wij willen bereiken dat het bestuur van de gemeente in handen komt van de gemeentelijke overheid en de burgers samen. Wij introduceren hiermee het begrip BOS (Burgers en Overheid Samen).  Het doel daarvan is om er met elkaar voor te zorgen dat de publieke voorzieningen in onze gemeente nog beter worden afgestemd op de wensen van de burgers.           

 

Werk en Wonen

GroenLinks streeft naar een rendabel en gezond bedrijfsleven met bijzondere aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. Hierbij is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor ons het sleutelwoord. Wat wonen betreft zetten wij in op collectieve woonvormen en betaalbare woningen voor starters en ouderen.

Sociaal

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de verzorging en ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. Dat is ook het geval voor sommige psychiatrische patiënten. Reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten is dan ook een gemeentelijke taak. Wij zetten ons in voor een actieve benadering door de gemeente van deze burgers in overleg met  alle betrokkenen voor het meedenken over de uitvoering van het beleid op deze onderdelen.